ESEF Plug & Play

Rozwiązanie desktopowe
Rozwią­zanie desk­topowe
Możliwość oznaczania tagami każdego rodzaju dokumentu
Możliwość oznaczania tagami każdego rodzaju dokumentu
Tagowanie bez czasochłonnego projektu wdrożeniowego
Tagowanie bez czasochłon­nego projektu wdrożeni­owego
Układ raportu przystosowany do profesjonalnego wydruku
Układ raportu przysto­sowany do profesjonal­nego wydruku

Co nowe wytyczne ESMA oznaczają dla Państwa firmy?

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wymaga, aby wszystkie Spółki notowane na giełdach papierów wartościowych w Unii Europejskiej, a które to sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF, od 2020 r. sporządzały roczne sprawozdania skonsolidowane w formacie Inline XBRL (iXBRL). Inline XBRL to XBRL osadzony w języku HTML, co czyni raport roczny w formacie HTML również obowiązkowym. Raporty sporządzone zgodnie z ESEF muszą być możliwe do odczytania przez dowolną przeglądarką internetową.

Dowiedz się więcej ...

XBRL Tagger – raport­owanie ESEF plug & play

XBRL Tagger - Raportów ESEF
Rozwiązanie "Bolt-on":
generowanie raportów (i)XBRL z dokumentów Word, Excel, PDF i InDesign za pomocą XBRL Tagger

Dzięki oferowanemu przez nas, łatwemu w użyciu oprogramowaniu, posiadającemu certyfikat XBRL, możemy błyskawicznie przygotowywać raporty zgodne z ESEF. Bez konieczności uruchamiania projektu wdrożeniowego oraz wiedzy informatycznej możemy oznaczyć tagami dowolny raport roczny. XBRL Tagger, narzędzie desktopowe, pozwala odczytać dane w dowolnym formacie oraz oznaczać pozycje wg dowolnej taksonomii. W prosty sposób możemy przypisać poszczególne tagi taksonomii ESEF do odpowiednich pozycji sprawozdania finansowego.

Możliwość wczytania dowolnego dokumentu MS Word, PDF, HTML lub InDesign zapewnia szybką j i łatwą obsługę procesu tagowania XBRL. Po oznaczeniu dokumentu tagami, mapa przypisań może być łatwo przeniesiona na następny rok.

Alternatywnie, XBRL Tagger jest również dostępny w ramach zintegrowanego rozwiązania wspierającego pełny proces przygotowywania i zarządzania sprawozdaniami, SmartNotes Disclosure Management. Oprócz samego znakowania XBRL, SmartNotes wspiera kompletny proces od importu danych z systemów źródłowych do przygotowania dokumentu gotowego do wydruku. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 • Rozwiązanie desktopowe
 • Oznaczanie dokumentów PDF / Word / HTML / InDesign
 • Plug & Play
 • Wsparcie wszystkich taksonomii oraz języków
 • Autotagowanie dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji
 • Eksport dokumentów zgodnie z korporacyjnym formatem

SmartNotes Disclosure Management:
Kompletny, end-to-end, proces sporządzania sprawozdania rocznego

Oferowany przez nas SmartNotes Disclosure Management zwiększa efektywność przygotowywania raportów rocznych i raportów iXBRL oraz pomaga we wdrożeniu raportów zgodnych z ESEF. SmartNotes oprócz znakowania XBRL dzięki wbudowanemu XBRL Tagger, kompleksowo wspiera cały proces, od importu danych z systemów źródłowych po przygotowanie dokumentu w układzie gotowym do wydruku.

Dodatkowo, oferowane przez nas oprogramowanie do raportowania ESEF oferuje szereg funkcji wspierających i usprawniających pracę, a przez to pozwalających na oszczędność czasu podczas procesu raportowania. Przykładem może być odświeżanie danych i automatyczna aktualizacja odpowiednich tabel i pól tekstowych we wszystkich wersjach raportu bez konieczności manualnej ingerencji.

Dzięki wbudowanej koncepcji ról i pełnej ścieżce audytu, oferujemy bezpieczne wersjonowanie oraz odpowiadamy na indywidualne wymagania dotyczące zarządzania uprawnieniami użytkowników. Dodatkowo, zaimportowane wartości, korekty zaokrągleń, utworzone znaczniki i pola tekstowe są zachowywane do następnego raportu w kolejnej wersji lub kolejnym okresie sprawozdawczym. Oprócz raportu zgodnego z ESEF, możemy wybierać spośród wielu innych formatów wyjściowych, takich jak Word, PDF, Excel, InDesign, XBRL lub iXBRL. Przekonaj się o możliwościach SmartNotes.

Kompletny, end-to-end, proces
Kompletny, end-to-end, proces
Elastyczne interfejsy do danych źródłowych
Elastyczne interfejsy do danych źródłowych
Układ raportu przystosowany do profesjonalnego wydruku
Układ raportu przysto­sowany do profesjonal­nego wydruku
Zintegrowany procesor przetwarzania XBRL
Spójne raporty
Spójne raporty
Pełna ścieżka audytu
Pełna ścieżka audytu
Praca równoległa wielu użytkow­ników i wielo­języczność
Zarządzanie raportowanymi wielkościami
Zarzą­dzanie raporto­wanymi wielko­ściami

Certyfikowane oprogramowanie XBRL do raportowania ESEF

Niezależnie od formatu raportu oraz niezależnie, czy wykorzystany zostanie desktopowy XBRL Tagger, czy zintegrowane rozwiązanie SmartNotes: oferowane przez nas, posiadające certyfikat XBRL, oprogramowanie gwarantuje poprawnie wygenerowany raport roczny ESEF w formacie iXBRL.

XBRL Tagger, jako rozwiązanie desktopowe, może odczytywać dowolny format danych oraz przetwarzać dowolną taksonomię. Nie ma potrzeby skomplikowanej instalacji oprogramowania czy uruchamiania projektu wdrożeniowego. Dodatkowo, XBRL Tagger jest integralnym modułem oferowanego przez nas systemu SmartNotes Disclosure Management. Oprócz znakowania, SmartNotes zapewnia pełny i kompleksowy proces, począwszy od importu danych z systemów źródłowych, a skończywszy na przygotowaniu raportu w układzie gotowym do opublikowania i wydruku.

  XBRL Tagger Smart­Notes
  Desk­top Klient/Serwer
Liczba użytkow­ników jedno­cześnie pracują­cych nad raportem 1
Funkcje XBRL    
Certyfi­kowany procesor (i)XBRL x x
Rozszer­zenia taksonomii x x
Oznaczanie tagami dokumentów Microsoft Word x x
Oznaczanie tagami dokumentów PDF | HTML | InDesign x  
Automa­tyczne oznaczanie tagami przy wykorzyst­aniu AI x x
Eksport do formatu stron internet­owych (XHTML) x x
Przenoszenie znaczników XBRL na kolejny okres (roll-forward) x x
Funkcje zarządzania treścią    
Obsługa raportów wielojęzy­cznych, w tym formatów liczbowych x x
Zintegrowana lista kontrolna (check-list) x x
Zarządzanie treścią z poziomu pakietu Microsoft Office   x
Przenoszenie (roll-forward) sprawozdania na kolejny okres (liczby, ręczne korekty, komentarze ...)   x
Szeroki zakres formatów wyjściowych (Word, Excel, PowerPoint, HTML, XBRL, iXBRL, InDesign, eBanz)   x
Bezpośrednie łączenie i automatyczna aktualizacja wartości z systemów źródłowych (np. SAP, HFM, LucaNet)   x
Workflow   x
Automatyczne generowanie raportów gotowych do wydruku "Layout Robot"   x
System autoryzacji użytkow­ników oraz ścieżka audytu   x

Porównanie XBRL Tagger i SmartNotes - wybierz rozwiązanie odpowiednie do wymagań.

Sprawdzanie i walidacja raportów ESEF i iXBRL za pomocą AMANA XBRL Auditor

Nowe regulacje ESEF nakładają na spółki notowane na giełdach papierów wartościowych obowiązek publikowania rocznych sprawozdań finansowych w formacie iXBRL. W wielu krajach UE raporty ESEF muszą być równocześnie poddane przeglądowi i audytowi.

Głównym wyzwaniem w procesie audytowania raportów iXBRL jest walidacja od strony technicznej, sprawdzenie przypisanych znaczników oraz porównanie tradycyjnego raportu (PDF) z raportem w formacie iXBRL. Audyt raportów iXBRL wymaga od audytorów dodatkowej wiedzy oraz odpowiedniego, certyfikowanego narzędzia XBRL.

AMANA XBRL Auditor powstał na bazie wielu lat doświadczeń oraz setek projektów XBRL z ukierunkowaniem na przegląd i audyt raportów iXBRL w kontekście regulacji ESEF.

AMANA XBRL Auditor oferuje:

✓ Automatyzację technicznej walidacji zgodnie w regułami walidacyjnymi ESMA
✓ Sprawdzenie integralności pomiędzy warstwą dokumentu czytelną dla maszyn, a warstwą dokumentu czytelną dla człowieka
✓ Listę kontrolną podczas dokumentowania procesu audytu
✓ Kontrolę wersji poprzez śledzenie zmian pomiędzy kolejnymi wersjami dokumentu
✓ Możliwość nanoszenia komentarzy✓ Funkcje przeglądu i zasada 4 oczu

AMANA XBRL Auditor pozwala na otwarcie dowolnego raportu iXBRL niezależnie w jakim narzędziu został on przygotowany. Bezpośrednio po otwarciu dokumentu, warstwa raportu czytelna dla maszyny jest walidowana i wyświetlana w celu porównania z warstwą xHTML, czytelną dla człowieka. Kontrola raportu zgodnie z ESEF Reporting Manual jest wykonywana i potwierdzana przy pomocy pojedynczego kliknięcia bez konieczności posiadania wiedzy w zakresie XBRL oraz wiedzy technicznej.

Takie podejście pozwala audytorom, skupić się na merytorycznych aspektach audytu. Sprawdzenie znaczników XBRL poszczególnych pozycji, sprawdzenie prawidłowego zakotwiczenia w taksonomii, czy sprawdzenie kalkulacji wymaga od audytorów jedynie tradycyjnej wiedzy w zakresie IFRS. Znaczniki przypisane do poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych mogą być weryfikowane i/lub komentowane linia po linii pomiędzy poszczególnymi wersjami dokumentu.

Zintegrowana lista kontrolna pozwala na przeprowadzanie kompletnego audytu, nanoszenie odpowiednich komentarzy oraz dokumentowanie (przy pomocy odpowiednich załączników) procesu przez wielu użytkowników jednocześnie.

Automatyczna i inteligentna detekcja zmian w nowej wersji raportu ESEF, jak również porównanie pomiędzy xHTML i iXBRL pozwalają błyskawicznie zweryfikować nową wersję raportu, bez konieczności powtarzania weryfikacji niezmienionych elementów.

AMANA XBRL Auditor umożliwia wygenerowanie raportu audytu w formacie Excel, zawierającego wszystkie rezultaty walidacji, taksonomię, warstwę danych czytelną dla maszyn, jak również wykonane w procesie kroki oraz naniesione komentarze.

Kompletna I certyfikowana walidacja ESEF i iXBRL
Kompletna I certyfikowana walidacja ESEF i iXBRL
Lista kontrolna z komentarzami i dokumentacją
Lista kontrolna z komentarzami i dokumentacją
Podgląd raportu oraz znaczników i rozszerzeń taksonomii
Podgląd raportu oraz znaczników i rozszerzeń taksonomii
Raport iXBRL zabezpieczony trybem “tylko do odczytu”
Raport iXBRL zabezpieczony trybem “tylko do odczytu”
Eksport raportu audytu do pliku MS Excel i Word
Eksport raportu audytu do pliku MS Excel i Word
Szeroki zakres raportu z audytu
Szeroki zakres raportu z audytu
Kontrola wersji
Kontrola wersji
Kontrola znaczników linia po linii
Kontrola znaczników linia po linii

Funkcjonalności AMANA XBRL Auditor

 • Instalator Plug & Play dla środowiska Windows, nie wymaga warstwy serwera oraz wsparcia IT
 • Zawiera API w celu automatyzacji
 • Otwieranie pakietu raportu ZIP, w tym rozszerzenia taksonomii
 • Otwieranie raportu iXBRL / XHTML
 • Otwieranie pliku XBRL
 • Wczytywanie dowolnej taksonomii
 • Domyślne wczytywanie taksonomii ESEF
 • Walidatory certyfikowane przez XBRL International:
 • Core (XBRL 2.1 i Wymiary 1.0)
 • Inline XBRL 1.1
 • Table Linkbase 1.0
 • Extensible Enumerations 1.0 & 2.0
 • Formula 1.0
 • Unit Registry
 • ESEF Reporting Manual and RTS Validations (sprawdzenie przejścia przez ESMA Conformance Suite)
 • Niestandardowe reguły walidacji i elementy listy kontrolnej
 • Wersjonowanie raportów ESEF przesłyanych przez klientów
 • Funkcja porównująca tagowanie pomiędzy dwoma wersjami raportu
 • Funkcja porównująca wizualnie pełny dokument XHTML w trybie śledzenia zmian (podobna do MS Word)
 • Widok danych XBRL oparty na rozszerzonej taksonomii obejmującej Prezentację, Kalkulację i Definicję
 • Widok tabeli XBRL dla wielowymiarowych raportów (np. Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym)
 • Przeglądarka iXBRL do wyświetlania znaczników w dokumencie XHTML
 • Wyniki walidacji wyświetlane na poziomie faktów
 • Przeglądarka ukrytych faktów
 • Sprawdzenie tożsamości podmiotu raportującego
 • Lista kontrolna audytu zawierająca pozycje automatyczne, półautomatyczne i ręczne
 • Dokumentacja kontroli z komentarzami i załącznikami do plików dla każdej pozycji listy kontrolnej
 • Przepływ pracy oparty na statusie dla każdego kroku, w tym ścieżka audytu (kto / kiedy)
 • Potwierdzenie zasady 4 oczu przez innego użytkownika
 • Zaznaczanie i łączenie elementów / faktów
 • Roll-forward listy kontrolnej i wyników audytu (w nowych wersjach raportu tylko zmienione fakty muszą zostać ponownie przejrzane)
 • Automatyczne wykrywanie zmian i obliczanie sum kontrolnych w plikach
 • Porównanie tagowań w raportach w ramach Grupy ze wsparciem sztucznej inteligencji (od 2021 r.)
 • Eksport do Excela dla widoku danych XBRL i widoku tabeli, w tym bazy łączy Prezentacji, Kalkulacji i Definicji
 • Raport Excel z widokami tabel dla raportów wielowymiarowych
 • Eksport pełnej listy kontrolnej audytu, w tym komentarze, znaczniki czasu itp.
 • Możliwość dostosowania formatu i zakresu opinii Audytorów
 • Eksport raportu wyników walidacji do pliku Excel

Webinaires

ESG reporting – the next challenge? For AMANA XBRL Tagger users the solution is quite close!

Our LucaNet end-to-end ESG solution incorporates more than 20 years of expertise in data collection and consolidation, reporting know-how and the market leadership of our certified XBRL solutions, which you as XBRL Tagger user already use – all from a fine source.

ESG/CSRD reporting is easy to handle with our LucaNet ESG end-to-end solution, of which the XBRL Tagger logic is a central component. We want to show you how in our ESG webinar for XBRL Tagger users. We will focus on the structured automatic collection of non-financial ESG data (over 300 interfaces to pre-systems) that can be adapted to the customer situation, of course manual deliveries are also possible: be it for the more than 1100 ESRS data points already stored, the CO2 calculation and the Assignment of the business figures to the six environmental activities of the EU taxonomy.

We will show you the logical next step of processing the numbers and texts in MS Office and the editorial system for reporting SmartNotes. Our Disclosure Management SmartNotes increases the efficiency in the creation of annual reports and iXBRL reports and helps you to fulfill the ESEF and ESG requirements. Work with SmartNotes from the first data import, through the input of corrections, to the publication of the annual report in a print-ready layout without media discontinuity. Our Disclosure Management System relieves you of the manual work steps so that you can concentrate on essential content.

The last part of preparing financial and ESG reporting is the XBRL tagging included in SmartNotes: the good message is, you will see many similarities. The result is then an (i)XBRL document at the push of a button, which displays both the human-readable report and the machine-readable part.

In short: Connect – Collect – Comply with our ESG end-to-end solution.

Speaker: Georg Schenk

How to get ready for auditing the upcoming ESEF season

The ESEF regulation mandates listed companies to publish their annual financial reports in iXBRL digital format. In many EU countries, the ESEF reports also have to be audited or reviewed. The main challenge of auditing iXBRL reports is the technical validation, checking of tags selected by the report creator and the comparison of the traditional format (PDF) with the new iXBRL format. Auditing iXBRL reports requires new knowledge for auditors and can only be done with a proper certified XBRL software.

In the webinar we explain how the XBRL Auditor can be used to face this challenge, and which new features have been implemented in the latest version to make the auditing process a lot easier.

The AMANA XBRL Auditor was developed on the basis of our many years of experience from hundreds of XBRL projects with a clear focus on the review and audit of iXBRL reports according to the ESEF regulation. Moreover, our software is already successfully used by numerous audit firms including Big Four firms. In our webinar, we will show you the features and benefits of the XBRL Auditor when auditing ESEF reports, as well as our experiences from the first years of ESEF.

Referent: Paul Beckmann, Holger Hinzberg

XBRL Table Tagging

In the dynamic world of global finance, eXtensible Business Reporting Language (XBRL) has become an essential tool for the business community. XBRL provides a standardized method for tagging tables in financial statements, enhancing clarity, accessibility, and efficiency. Adhering to the European Single Electronic Format (ESEF) is not just a compliance requirement but a strategic move that promotes automation in financial reporting, minimizes errors, and allows for effective communication across various platforms.

In this webinar, you will learn:

1. How to use our XBRL Tagger to Tag Tables in Financial Statements into XBRL:

o A comprehensive demonstration of how our innovative solution facilitates the tagging of tables in financial statements into XBRL.

o Insight into our intuitive interface, designed for both novice and experienced users.2. ]The Basic Tools That Make Tagging Tables Easier:

o ]Introduction to the essential tools within our solution that simplify the process of tagging tables in financial statements.

o Practical examples to highlight how these tools can be employed for swift and precise tagging.

Why Attend This Webinar?
Join our experts as they explore the world of XBRL tagging of tables in financial statements and reveal the capabilities of our specialized solutions. This webinar will provide you with the knowledge, tools, and techniques needed to excel in modern financial reporting.

Learn how to leverage XBRL and utilize our advanced technologies to meet ESEF's stringent demands. Register today to embark on a path toward more robust, compliant, and streamlined financial communication.

XBRL Text Block Tagging

In this webinar, we will explore the intricacies of Text block tagging, both for Word and PDF documents. What are the advantages and disadvantages of one source file over the other? How do I create content controls? How do I tag XHTML Table tags in PDF documents? These topics and more will be covered in our webinar. At the end of the session, there will also be time for Q&A and for further clarifications.  

Referent: Nomsa Chirwa and Sebastiano Mussi

Osoba do kontaktu

Nasze projekty klientów

Ciech

"W tym roku opublikowaliśmy sprawozdanie Grupy CIECH w formacie ESEF przy wykorzystaniu AMANA XBRL. Raportowanie w formacie ESEF za rok 2020 wykonywaliśmy po raz pierwszy. W narzędziu można skutecznie i szybko otagować i wygenerować raporty finansowe iXBRL spełniające wymogi KNF i audytora przy pomocy AMANA XBRL Tagger. Uzupełnieniem narzędzia jest firma SmartCon, która daje duże wsparcie i pomoc podczas procesu przygotowywania sprawozdania w formacie ESEF."
Iwona Mańk
Ciech S.A.
Koordynator Sprawozdawczości GPW

Bank Millennium

"Bank Millennium do przygotowania raportów rocznych za 2020 w jednolitym europejskim formacie raportowania (ESEF) wykorzystał oprogramowanie AMANA XBRL Tagger. Narzędzie jest funkcjonalne a zarazem proste w obsłudze dzięki czemu opisanie raportu znacznikami oraz wygenerowanie go w formatach iXBRL i XHTML jest czasowo wydajne. Wdrożeniem AMANA XBRL Tagger oraz przygotowaniem nas do pierwszego raportowania zajął się zespół SmartCon, który zrealizował niniejsze prace szybko i efektywnie. Wsparcie przez SmartCon było realizowane rzeczowo z bardzo krótkim czasem odpowiedzi, dodatkowo należy zaznaczyć, iż obejmowało ono również pomoc w przygotowaniu publikowanego raportu finansowego (czyli dotyczyło realnego raportu Banku za rok 2020)."
Arkadiusz Piekarski
Bank Millennium S.A.
Department Finansów i Sprawozdawczósci

ECHO Investment

"Echo Investment wykorzystało oprogramowania AMANA XBRL Tagger do przygotowania raportów za rok 2020 zgodnie z wymogami ESEF. Oprogramowanie jest proste i intuicyjne w obsłudze, a zarazem bardzo elastyczne i rozbudowane funkcjonalnie. Zespół SmartCon, z którego usług skorzystaliśmy, był bardzo pomocny podczas przygotowywania i audytu sprawozdań. Elastyczni, jeśli chodzi o czas pracy, reagowali bardzo szybko na wszelkie uwagi i zmiany podczas tagowania oraz audytu."
ECHO Investment S.A.
Kierownik Zespołu Konsolidacji
Tomasz Wieczorek

CTRLPRINT

"Z powodzeniem zintegrowaliśmy tagi AMANA XBRL, certyfikowane rozwiązanie XBRL, z CTRLPRINT, aby zapewnić naszym klientom skuteczny i szybki sposób tworzenia ich raportów finansowych zgodnych z ESEF. Dzięki temu oferujemy naszym klientom szybkie i skuteczne rozwiązanie ESEF. Podczas naszej grudniowej sesji znakowania w 2019 roku 30 notowanych na giełdzie spółek było w stanie szeroko oznaczyć ubiegłoroczne sprawozdanie roczne i opracować sprawozdania iXBRL jako doskonałą podstawę dla sprawozdania za rok 2020, które bezpośrednio spełnia wymogi ESMA. Nasi klienci, z których większość nie zna XBRL, byli pod wrażeniem przyjaznej dla użytkownika funkcjonalności tagera AMANA XBRL oraz prostoty tworzenia ESEF/XBRL. Jesteśmy przekonani, że jest to doskonałe uzupełnienie naszego narzędzia współpracy."
Karl Magnus Westerberg
CTRLPRINT
Klienci
AMANA
notowani na DAX
Porcentaje de clientes AMANA en el DAX
Klienci
AMANA
notowani na FAZ100
Porcentaje de clientes AMANA en el FAZ100

Demo na żywo dla naszego rozwią­zania ESEF:
Proszę wypełnić formu­larz, a my skontak­tujemy się z Państ­wem tak szybko, jak to będzie możliwe.

Prosimy dodać 5 i 6.

Zapoznanie się z polityką prywatności.