ESEF Plug & Play

Самостоятелно решение
Самостоятелно решение
Конвертиране на всички типове документи
Конверти­ране на всички типове документи
Конвертиране без проект по внедряване
Конверти­ране без проект по внедряване
Готово за печат оформление

Какво означават новите изисквания на ESMA за моята компания?

Считано от 2020 година Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) изисква всички издатели, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар в ЕС, да изготвят годишните си отчети в Inline XBRL (iXBRL) формат. Inline XBRL е XBRL формат, вграден в HTML, което означава, че HTML форматът също е задължителен за годишния отчет. Отчетите, представени в ESEF (Eвропейски единен електронен формат), могат да бъдат преглеждани с всеки уеб браузър.

Прочети повече ...

XBRL Tagger – ESEF Plug & Play без внедряване

ESEF Reporting with the XBRL Tagger
“Bolt-on” solution:
generate (i)XBRL reports from Word, Excel, PDF and InDesign with the XBRL tagger

С нашия лесен за използване сертифициран XBRL софтуер, можете да започнете да създавате отговарящи на ESEF отчети мигновено. Без проект по внедряване и специфични ИТ познания, можете да започнете незабавно конвертирането на годишния си отчет. Самостоятелният XBRL Tagger може да чете всеки формат данни и да обработва всички таксономии. Можете лесно да мапирате МФСО таксономията към съответните позиции във финансовите отчети.

За осигуряване на бързо и лесно опериране на XBRL Tagger се поддържа конвертиране на всички MS Word, PDF, HTML или InDesign документи. След като мапирането е направено, то лесно може да бъде прехвърлено за използване в отчетите за следващи периоди.

XBRL Tagger се предлага като интегрирано приложение в Решението за изготвяне на финансови отчети и управление на оповестяванията - SmartNotes. В допълнение към XBRL маркирането, SmartNotes поддържа цялостния процес от импорт на данни от консолидационна система до готовото за печат оформление. Повече информация можете да намерите тук.

 • Самостоятелно решение
 • PDF / Word / InDesign маркиране
 • Plug & Play
 • Всички таксономии и езици
 • Автоматично маркиране и мапиране, благодарение на изкуствен интелект
 • Експорт съгласно корпоративен дизайн

Управление на оповест­яванията със SmartNotes:
Цялостен процес по изготвяне на ESEF годишен отчет

Нашето Решение за управление на оповестяванията (Disclosure Management) повишава ефективността при създаването на годишни отчети и iXBRL отчети и ви помага да внедрите ESEF съвместима отчетност. XBRL Tagger може да бъде интегриран в SmartNotes. В допълнение към XBRL отчета, SmartNotes поддържа цялостния процес от импорт на данни от консолидационна система до готовото за печат оформление.

В същото време нашият софтуер за ESEF репортинг предлага многообразие от допълнителни функции за подпомагане на професионалната работа на вашите служители и за елиминиране на дейностите без добавена стойност. Например промените във входящите данни водят до актуализация на свързаното съдържание в таблиците, в основния текст и във всички езикови версии на годишните ви отчети.

С нашата вградена концепция за потребителски роли и пълна одитна история, вие получавате сигурност при регистриране на промените, отговарящи на изискванията ви. В допълнение импортнатите стойности, корекциите на закръгления, създадените маркирания и текстове се запазват за следващ период. Освен с ESEF формат разполагате и с други изходни формати, като например готови за печат Word, PDF, Excel, InDesign, XBRL или iXBRL.

Цялостен процес
Цялостен процес
Гъвкави интерфейси
Гъвкави интерфейси
Готово за печат оформление
Интегриран XBRL процесор
Интегриран XBRL процесор
Единен стил на отчетите
Единен стил на отчетите
Пълно одитно проследяване
Пълно одитно проследяване
Концепция за одобрения и многоезичност
Концепция за одобре­ния и много­езичност
Формати­ране на стойности
Формати­ране на стойности

AMANA софтуер за вашата ESEF годишна отчетност

Независимо какъв е форматът на документа и дали използвате вграден или самостоятелен вариант: Нашият интегриран и сертифициран XBRL софтуер ви гарантира валиден годишен отчет в iXBRL формат.

Самостоятелният XBRL Tagger може да разпознава всеки формат на данни и да обработва всички таксономии. Не е необходим проект за внедряване, нито инсталация. XBRL Tagger може да бъде интегриран и в решението за управление на оповестяванията - SmartNotes. В допълнение към тагването, в SmartNotes е налице цялостен процес, от първия импорт на данни от консолидационна система до оформлението на отчета във формат за печат и публикуване.

  XBRL Tagger Smart­Notes
  Desk­top Client/­Server
Брой потребители, работещи по един отчет едновременно 1
XBRL функцио­налности    
Сертифи­циран (i)XBRL процесор x x
Разши­рения на таксоно­мията x x
Microsoft Word маркиране x x
PDF | HTML | InDesign маркиране x  
Автома­тично маркиране на база Изкуствен интелект x x
Готов за публику­ване на web-страница x x
Пренасяне на XBRL марки­рането в следващи отчети x x
Функцио­налност за управле­ние на оповестя­ванията    
Поддръжка за много­езични отчети, включително форматиране на стойности x x
Интегриран чек-лист за оповест­яванията x x
Упра­вление на съдържа­нието с Microsoft Office   x
Прехвърляне на отчети в следващи периоди (стойности, ръчни корекции, бележки и коментари)   x
Различни изходни формати (Word, Excel, PowerPoint, HTML, XBRL, iXBRL, InDesign, eBanz)   x
Директна връзка и автоматично актуали­зиране на стойности от основни системи (например SAP, HFM, LucaNet, ...)   x
Индиви­дуална концепция на работния процес   x
Роботи­зирано оформ­ление за автоматично генериране на отчети, готови за печат   x
Детайлна система за контрол на достъпа и пълен одит на действията   x

Сравнете XBRL Tagger и SmartNotes – открийте правилното решение за вашата компания.

Проверете и валидирайте ESEF и iXBRL отчетите с AMANA XBRL Auditor

Новият регламент, свързан с ESEF отчетите задължава компаниите, регистрирани на фондова борса, да публикуват своите годишни финансови отчети в iXBRL формат. В много страни от ЕС отчетите в ESEF формат, освен това трябва да бъдат одитирани или поне прегледани.

Основното предизвикателство при одитирането на iXBRL отчетите е техническото валидиране, проверката на маркерите (таговете), избрани от съставителя на отчета и сравнението на традиционния формат (PDF) с новия iXBRL формат. Одитът на iXBRL отчетите изисква нови познания от одиторите и може да се извърши само с подходящ сертифициран XBRL софтуер.

AMANA XBRL Auditor е разработен въз основа на дългогодишния ни опит със стотици XBRL проекти, софтуерът е с ясен фокус върху прегледа и одита на iXBRL отчети, съгласно регламента за ESEF.

AMANA XBRL Auditor ви помага при:

 • автоматизиране на техническата проверка, в съответствие с правилата за валидиране на ESMA
 • проверка целостта на машинно четимия и човешки четимия документ
 • поддържа списъци с контроли за проверка
 • контрол на версиите, чрез сравняване и проследяване на промените между версиите
 • комуникация с клиенти с коментари
 • принцип на четирите очи и функция за преглед

Общият подход позволява на одитора да зареди всеки iXBRL отчет, без значение кой инструмент е бил използван за създаването му. Машинно четимият набор от данни се валидира веднага и се визуализира, за да може да се сравни с „четимия от човек“ XHTML. Проверката за съответствие на отчета, както е описано в Ръководството за отчитане по ESEF и в регламента, могат да бъдат извършени и потвърдени с едно кликване на мишката без никакви технически или XBRL познания.

Това позволява на одиторите да се съсредоточат върху важното: Проверката на действителните XBRL тагове и позициите в отчетите, разширенията на таксономията и базата за изчисления, което изисква традиционни познания по МСФО. Маркирането на основните финансови отчети може да се проверява или коментира ред по ред от една версия спрямо друга.

Вградения контролен списък позволява пълният одит да се извършва, коментира и документира (с помощта на прикачени файлове) от множество потребители едновременно.

Автоматично и интелигентно откриване на промени в новите версии на ESEF отчета, както и сравнението на XHTML и iXBRL позволява бързо сравнение на променените отчети на клиенти, без да се налага повторна проверка на вече проверени елементи.

Може да се генерира изчерпателен отчет в Excel с всички резултати от проверката, таксономията, машинно четимия набор от данни в множество изгледи, както и документираните стъпки за проверка и коментари.

Пълно и сертифицирано ESEF и iXBRL валидиране
Пълно и сертифицирано ESEF и iXBRL валидиране
Контроли с документация и коментари
Контроли с документация и коментари
Визуализация на отчета и таговете, разширения на таксономията
Визуализация на отчета и таговете, разширения на таксономията
Преглед на iXBRL отчет в режим само за четене
Преглед на iXBRL отчет в режим само за четене
Експорт на одиторския доклад в Excel и Word
Експорт на одиторския доклад в Excel и Word
Пълен отчет в Excel
Пълен отчет в Excel
Контрол на версиите
Контрол на версиите
Проверка на таговете ред по ред
Проверка на таговете ред по ред

Функционалности на AMANA XBRL Auditor

 • Plug & Play решение, инсталира се на Windows компютър, не изисква IT поддръжка или сървър
 • Налично API за нуждите на автоматизация на процесите
 • Формати на отчети, които могат да се обработват
 • Работи с компресирани ZIP файлове на отчетите, включително и разширения на таксономията
 • Работи с iXBRL/XHTML отчети
 • Работи с XBRL файлове
 • Работи с всяка таксономия
 • Предварително зареждане на ESEF таксономия
 • Сертифициран валидатор от XBRL International:
 • Core (XBRL 2.1 & Dimensions 1.0)
 • Inline XBRL 1.1
 • Table Linkbase 1.0
 • Extensible Enumerations 1.0 & 2.0
 • Formula 1.0
 • Регистър на единиците
 • Ръководство за ESEF отчетност и RTS проверки (одобрен пакет от ESMA за съответствие)
 • Персонализирани правила за проверка и елементи от контролния списък
 • Запазване на версиите на ESEF отчетите, изпратени към клиентите
 • XBRL сравнение и визуализиране на разликите в маркирането на два отчета
 • Възможност за сравняване на целия XHTML документ и визуализиране на разликите в track-changes (сходно на MS Word)
 • Преглед на XBRL данните въз основа на разширената таксономия, който включва представяне, изчисления и дефиниции
 • Изглед на XBRL таблиците за таблиците с дименсии (Отчет за промените в собствения капитал)
 • iXBRL Viewer за визуализиране на тагове в XHTML документа
 • Показване на резултатите от проверката на всяка стойност
 • Преглед на скритите стойности
 • Проверка идентичността на отчитащият се субект
 • Контролен списък за проверка, включващ автоматични, полуавтоматични и ръчни елементи
 • Документиране на одитните проверки с коментари и прикачени файлове за всеки елемент от контролния списък
 • Статус на работния процес на всяка стъпка, включително одитна история (кой/кога)
 • Одобрение на принципа на "Четирите очи" от различни потребители
 • Маркиране и свързване на всяка позиция и всяка стойност
 • Пренасяне на елементите от контролния списък и резултатите от проверката в новите версии на отчета, като на проверка подлежат само новите данни
 • Автоматично откриване на промените и изчисляване контролни суми във файловете
 • Изкуствен интелект подпомага сравнението на маркираните сходни групи (от 2021)
 • Експорт в Excel на XBRL данните и табличните данни, включително представяне, изчисление и дефиниция
 • Отчети в Excel в табличен вид на дименсионалните таблици
 • Експорт на пълен контролен списък от проверката, в т. ч. коментари, времеви маркери и др.
 • Персонализируемо одиторско мнение в Word
 • Експорт в Excel на резултатите от проверката

Webinaires

Disclosure Management SmartNotes: End-to-end process to the ESEF and ESG annual report

Our Disclosure Management SmartNotes increases the effi­ciency in the creation of annual reports and iXBRL reports and helps you to imple­ment the ESEF and ESG require­ments. Work with SmartNotes from the first data import, through the input of corrections, to the publication of the annual report in a print-ready layout without media discon­tinuity. Our Disclosure Management System relieves you of the manual work steps so that you can concen­trate on essential content.

Referent: Nicole Tödtmann

Currently there are no news items.

ESG reporting – the next challenge? For AMANA XBRL Tagger users the solution is quite close!

Our LucaNet end-to-end ESG solution incorporates more than 20 years of expertise in data collection and consolidation, reporting know-how and the market leadership of our certified XBRL solutions, which you as XBRL Tagger user already use – all from a fine source.

ESG/CSRD reporting is easy to handle with our LucaNet ESG end-to-end solution, of which the XBRL Tagger logic is a central component. We want to show you how in our ESG webinar for XBRL Tagger users. We will focus on the structured automatic collection of non-financial ESG data (over 300 interfaces to pre-systems) that can be adapted to the customer situation, of course manual deliveries are also possible: be it for the more than 1100 ESRS data points already stored, the CO2 calculation and the Assignment of the business figures to the six environmental activities of the EU taxonomy.

We will show you the logical next step of processing the numbers and texts in MS Office and the editorial system for reporting SmartNotes. Our Disclosure Management SmartNotes increases the efficiency in the creation of annual reports and iXBRL reports and helps you to fulfill the ESEF and ESG requirements. Work with SmartNotes from the first data import, through the input of corrections, to the publication of the annual report in a print-ready layout without media discontinuity. Our Disclosure Management System relieves you of the manual work steps so that you can concentrate on essential content.

The last part of preparing financial and ESG reporting is the XBRL tagging included in SmartNotes: the good message is, you will see many similarities. The result is then an (i)XBRL document at the push of a button, which displays both the human-readable report and the machine-readable part.

In short: Connect – Collect – Comply with our ESG end-to-end solution.

Speaker: Georg Schenk

How to get ready for auditing the upcoming ESEF season

The ESEF regulation mandates listed companies to publish their annual financial reports in iXBRL digital format. In many EU countries, the ESEF reports also have to be audited or reviewed. The main challenge of auditing iXBRL reports is the technical validation, checking of tags selected by the report creator and the comparison of the traditional format (PDF) with the new iXBRL format. Auditing iXBRL reports requires new knowledge for auditors and can only be done with a proper certified XBRL software.

In the webinar we explain how the XBRL Auditor can be used to face this challenge, and which new features have been implemented in the latest version to make the auditing process a lot easier.

The AMANA XBRL Auditor was developed on the basis of our many years of experience from hundreds of XBRL projects with a clear focus on the review and audit of iXBRL reports according to the ESEF regulation. Moreover, our software is already successfully used by numerous audit firms including Big Four firms. In our webinar, we will show you the features and benefits of the XBRL Auditor when auditing ESEF reports, as well as our experiences from the first years of ESEF.

Referent: Paul Beckmann, Holger Hinzberg

XBRL Table Tagging

In the dynamic world of global finance, eXtensible Business Reporting Language (XBRL) has become an essential tool for the business community. XBRL provides a standardized method for tagging tables in financial statements, enhancing clarity, accessibility, and efficiency. Adhering to the European Single Electronic Format (ESEF) is not just a compliance requirement but a strategic move that promotes automation in financial reporting, minimizes errors, and allows for effective communication across various platforms.

In this webinar, you will learn:

1. How to use our XBRL Tagger to Tag Tables in Financial Statements into XBRL:

o A comprehensive demonstration of how our innovative solution facilitates the tagging of tables in financial statements into XBRL.

o Insight into our intuitive interface, designed for both novice and experienced users.2. ]The Basic Tools That Make Tagging Tables Easier:

o ]Introduction to the essential tools within our solution that simplify the process of tagging tables in financial statements.

o Practical examples to highlight how these tools can be employed for swift and precise tagging.

Why Attend This Webinar?
Join our experts as they explore the world of XBRL tagging of tables in financial statements and reveal the capabilities of our specialized solutions. This webinar will provide you with the knowledge, tools, and techniques needed to excel in modern financial reporting.

Learn how to leverage XBRL and utilize our advanced technologies to meet ESEF's stringent demands. Register today to embark on a path toward more robust, compliant, and streamlined financial communication.

XBRL Text Block Tagging

In this webinar, we will explore the intricacies of Text block tagging, both for Word and PDF documents. What are the advantages and disadvantages of one source file over the other? How do I create content controls? How do I tag XHTML Table tags in PDF documents? These topics and more will be covered in our webinar. At the end of the session, there will also be time for Q&A and for further clarifications.  

Referent: Nomsa Chirwa and Sebastiano Mussi

Контакти

Нашите клиентски проекти

ARKK solutions

"Arkk използва AMANA софтуер, за да предложи аутсорсинг услуга за iXBRL конвертиране. Софтуерът е лесен и интуитивен за използване, както за потребителя, така и за проверяващия. Екипът на AMANA беше много отзивчив към интегрирането на обратна връзка в софтуера и беше чудесно да работя с вас. Имахме отлична обратна връзка от редица наши клиенти за iXBRL, особено за лесния преглед."
Джени Химсли
финансовдиректор
Arkk solutions

CtrlPrint

"Успешно интегрирахме AMANA XBRL Tagger, сертифицирано XBRL решение в CTRLPRINT, за да дадем на нашите корпоративни потребители ефективен и бърз начин да подготвят финансовия си отчет по съвместим с ESEF начин. В нашата XBRL сесия през декември 2019 г. 30 публични компании успяха да маркират в голяма степен годишните си отчети за предходната година и създадоха iXBRL отчети като перфектна основа за отчета за 2020 г., който напълно отговаря на изискванията на ESMA. Нашите клиенти, които като цяло не са запознати с XBRL, бяха впечатлени от удобната за потребителя функционалност на AMANA XBRL Tagger и начинa, по който ESEF/XBRL се превръща в нещо познато. Убедени сме, че той е идеалното допълнение към ползваните от нас репортинг инструменти."
Карл Магнус Вестерберг
CtrlPrint
DAX-listed
companies using
AMANA
Anteil AMANA Kunden am DAX
FAZ Top 500
corporates using
AMANA
Anteile AMANA Kunden am FAZ100

Демонстрация на живо за нашето решение ESEF:
Моля, попълнете следния формуляр и ние ще се свържем с вас възможно най-скоро.

Please add 3 and 7.

Политиката за поверителност можете да прочетете тук.