ESEF Plug & Play

Самостоятелно решение
Самостоятелно решение
Конверти­ране на всички типове документи
Конверти­ране на всички типове документи
Конверти­ране без проект по внедряване
Конверти­ране без проект по внедряване
Готово за печат оформление
Готово за печат оформление

Какво означават новите изисквания на ESMA за моята компания?

Считано от 2020 година Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) изисква всички издатели, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар в ЕС, да изготвят годишните си отчети в Inline XBRL (iXBRL) формат. Inline XBRL е XBRL формат, вграден в HTML, което означава, че HTML форматът също е задължителен за годишния отчет. Отчетите, представени в ESEF (Eвропейски единен електронен формат), могат да бъдат преглеждани с всеки уеб браузър.

Прочети повече ...

XBRL Tagger – ESEF Plug & Play без внедряване

С нашия лесен за използване сертифициран XBRL софтуер, можете да започнете да създавате отговарящи на ESEF отчети мигновено. Без проект по внедряване и специфични ИТ познания, можете да започнете незабавно конвертирането на годишния си отчет. Самостоятелният XBRL Tagger може да чете всеки формат данни и да обработва всички таксономии. Можете лесно да мапирате МФСО таксономията към съответните позиции във финансовите отчети.

За осигуряване на бързо и лесно опериране на XBRL Tagger се поддържа конвертиране на всички MS Word, PDF, HTML или InDesign документи. След като мапирането е направено, то лесно може да бъде прехвърлено за използване в отчетите за следващи периоди.

XBRL Tagger се предлага като интегрирано приложение в Решението за изготвяне на финансови отчети и управление на оповестяванията - SmartNotes. В допълнение към XBRL маркирането, SmartNotes поддържа цялостния процес от импорт на данни от консолидационна система до готовото за печат оформление. Повече информация можете да намерите тук.

 • Самостоятелно решение
 • PDF / Word / InDesign маркиране
 • Plug & Play
 • Всички таксономии и езици
 • Автоматично маркиране и мапиране, благодарение на изкуствен интелект
 • Експорт съгласно корпоративен дизайн
ESEF Reporting with the XBRL Tagger
“Bolt-on” solution:
generate (i)XBRL reports from Word, Excel, PDF and InDesign with the XBRL tagger

Управление на оповестяванията със SmartNotes:
Цялостен процес по изготвяне на ESEF годишен отчет

Нашето Решение за управление на оповестяванията (Disclosure Management) повишава ефективността при създаването на годишни отчети и iXBRL отчети и ви помага да внедрите ESEF съвместима отчетност. XBRL Tagger може да бъде интегриран в SmartNotes. В допълнение към XBRL отчета, SmartNotes поддържа цялостния процес от импорт на данни от консолидационна система до готовото за печат оформление.

В същото време нашият софтуер за ESEF репортинг предлага многообразие от допълнителни функции за подпомагане на професионалната работа на вашите служители и за елиминиране на дейностите без добавена стойност. Например промените във входящите данни водят до актуализация на свързаното съдържание в таблиците, в основния текст и във всички езикови версии на годишните ви отчети.

С нашата вградена концепция за потребителски роли и пълна одитна история, вие получавате сигурност при регистриране на промените, отговарящи на изискванията ви. В допълнение импортнатите стойности, корекциите на закръгления, създадените маркирания и текстове се запазват за следващ период. Освен с ESEF формат разполагате и с други изходни формати, като например готови за печат Word, PDF, Excel, InDesign, XBRL или iXBRL.

Цялостен процес
Цялостен процес
Гъвкави интерфейси
Гъвкави интерфейси
Готово за печат оформление
Готово за печат оформление
Интегриран XBRL процесор
Интегриран XBRL процесор
Единен стил на отчетите
Единен стил на отчетите
Пълно одитно проследяване
Пълно одитно проследяване
Концепция за одобрения и многоезичност
Концепция за одобрения и многоезичност
Формати­ране на стойности
Формати­ране на стойности
ESEF Reporting with SmartNotes
XBRL “built in”:
workflow-controlled data flow with SmartNotes - fast creation of ESEF annual reports in iXBRL

AMANA софтуер за вашата ESEF годишна отчетност

Независимо какъв е форматът на документа и дали използвате вграден или самостоятелен вариант: Нашият интегриран и сертифициран XBRL софтуер ви гарантира валиден годишен отчет в iXBRL формат.

Самостоятелният XBRL Tagger може да разпознава всеки формат на данни и да обработва всички таксономии. Не е необходим проект за внедряване, нито инсталация. XBRL Tagger може да бъде интегриран и в решението за управление на оповестяванията - SmartNotes. В допълнение към тагването, в SmartNotes е налице цялостен процес, от първия импорт на данни от консолидационна система до оформлението на отчета във формат за печат и публикуване.

  XBRL Tagger Smart­Notes
  Desk­top Client/­Server
Брой потребители, работещи по един отчет едновременно 1
XBRL функцио­налности    
Сертифи­циран (i)XBRL процесор x x
Разши­рения на таксоно­мията x x
Microsoft Word маркиране x x
PDF | HTML | InDesign маркиране x  
Автома­тично маркиране на база Изкуствен интелект x x
Готов за публику­ване на web-страница x x
Пренасяне на XBRL марки­рането в следващи отчети x x
Функцио­налност за управле­ние на оповестя­ванията    
Поддръжка за много­езични отчети, включително форматиране на стойности x x
Интегриран чек-лист за оповест­яванията x x
Упра­вление на съдържа­нието с Microsoft Office   x
Прехвърляне на отчети в следващи периоди (стойности, ръчни корекции, бележки и коментари)   x
Различни изходни формати (Word, Excel, PowerPoint, HTML, XBRL, iXBRL, InDesign, eBanz)   x
Директна връзка и автоматично актуали­зиране на стойности от основни системи (например SAP, HFM, LucaNet, ...)   x
Индиви­дуална концепция на работния процес   x
Роботи­зирано оформ­ление за автоматично генериране на отчети, готови за печат   x
Детайлна система за контрол на достъпа и пълен одит на действията   x

Сравнете XBRL Tagger и SmartNotes – открийте правилното решение за вашата компания.

Check and validate ESEF and iXBRL reports with the AMANA XBRL Auditor

The new ESEF regulation mandates listed companies to publish their annual financial reports in iXBRL digital format. In many EU countries, the ESEF reports also have to be audited or reviewed.

The main challenge of auditing iXBRL reports is the technical validation, checking of tags selected by the report creator and the comparrission of the traditional format (PDF) with the new iXBRL format. Auditing iXBRL reports requires new knowledge for auditors and can only be done with a proper certified XBRL software.

The AMANA XBRL Auditor was developed on the basis of our many years of experience from hundreds of XBRL projects with a clear focus on the review and audit of iXBRL reports according to the ESEF regulation.

The AMANA XBRL Auditor supports you by:

 • automizing the technical validation in accordance with the ESMA Validation rules
 • checks for integrity of the machine readable and human readable document
 • supports the documentation with checklists
 • version control, by comparing and tracking changes from one version to the other
 • client communication with comments
 • four eyes and review function

The generic approach allows the auditor to load any iXBRL report, no matter which tool was used to create the report. Immediately, the machine-readable dataset is validated and displayed and can be compared to the "human-readable" XHTML. The compliance check of the report as described by the ESEF Reporting Manual as well as the regulation itself can be performed and confirmed with a single click without any technical or XBRL knowledge.

This allows auditors to focus on what’s important: The checking of the actual XBRL tags and line items, anchoring and calculation link base, which requires traditional IFRS knowledge. The tagging of the main financial statements can be checked or commented on a line-by-line basis from one version to the other.

The integrated checklist allows the complete audit to be performed, commented and documented (using file attachments) by multiple users at the same time.

An automatic and intelligent change detection for new versions of the report ESEF report as well as an XHTML and iXBRL comparison allows to quickly compare changed reports of clients without having to repeat already checked items.

A comprehensive Excel report with all validation results, the taxonomy, the machine-readable data set in multiple views as well as the documented check steps and comments can be extracted.

Complete and certified ESEF and iXBRL validation
Complete and certified ESEF and iXBRL validation
Checklist with documentation and comments
Checklist with document­ation and comments
Viewer for report & tags, taxonomy extension
Viewer for report & tags, taxonomy extension
View iXBRL reports in read-only mode
View iXBRL reports in read-only mode
Export of the audit report to Excel and Word
Export of the audit report to Excel and Word
comprehensive Excel report
Compre­hensive Excel report
Hotline for validation errors and edge cases
Hotline for validation errors and edge cases
Intelligent change detection
Intelligent change detection
Контакти
Dr. Philipp Stampfuß - SmartNotes Experte
Richard Bössen - XBRL Experte
Please calculate 8 plus 2.

Политиката за поверителност можете да прочетете тук.

Нашите клиентски проекти

ARKK solutions

"Arkk използва AMANA софтуер, за да предложи аутсорсинг услуга за iXBRL конвертиране. Софтуерът е лесен и интуитивен за използване, както за потребителя, така и за проверяващия. Екипът на AMANA беше много отзивчив към интегрирането на обратна връзка в софтуера и беше чудесно да работя с вас. Имахме отлична обратна връзка от редица наши клиенти за iXBRL, особено за лесния преглед."
Джени Химсли, финансов директор
Arkk solutions

CtrlPrint

"Успешно интегрирахме AMANA XBRL Tagger, сертифицирано XBRL решение в CTRLPRINT, за да дадем на нашите корпоративни потребители ефективен и бърз начин да подготвят финансовия си отчет по съвместим с ESEF начин. В нашата XBRL сесия през декември 2019 г. 30 публични компании успяха да маркират в голяма степен годишните си отчети за предходната година и създадоха iXBRL отчети като перфектна основа за отчета за 2020 г., който напълно отговаря на изискванията на ESMA. Нашите клиенти, които като цяло не са запознати с XBRL, бяха впечатлени от удобната за потребителя функционалност на AMANA XBRL Tagger и начинa, по който ESEF/XBRL се превръща в нещо познато. Убедени сме, че той е идеалното допълнение към ползваните от нас репортинг инструменти."
Карл Магнус Вестерберг
CtrlPrint
DAX-listed
companies using
AMANA
Anteil AMANA Kunden am DAX
FAZ Top 500
corporates using
AMANA
Anteile AMANA Kunden am FAZ100

Free demo