ESEF Plug & Play

Самостоятелно решение
Самостоятелно решение
Конвертиране на всички типове документи
Конверти­ране на всички типове документи
Конвертиране без проект по внедряване
Конверти­ране без проект по внедряване
Готово за печат оформление

Какво означават новите изисквания на ESMA за моята компания?

Считано от 2020 година Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) изисква всички издатели, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар в ЕС, да изготвят годишните си отчети в Inline XBRL (iXBRL) формат. Inline XBRL е XBRL формат, вграден в HTML, което означава, че HTML форматът също е задължителен за годишния отчет. Отчетите, представени в ESEF (Eвропейски единен електронен формат), могат да бъдат преглеждани с всеки уеб браузър.

Прочети повече ...

XBRL Tagger – ESEF Plug & Play без внедряване

Also as
Tagging-as-
a-Service

ESEF Reporting with the XBRL Tagger
“Bolt-on” solution:
generate (i)XBRL reports from Word, Excel, PDF and InDesign with the XBRL tagger

С нашия лесен за използване сертифициран XBRL софтуер, можете да започнете да създавате отговарящи на ESEF отчети мигновено. Без проект по внедряване и специфични ИТ познания, можете да започнете незабавно конвертирането на годишния си отчет. Самостоятелният XBRL Tagger може да чете всеки формат данни и да обработва всички таксономии. Можете лесно да мапирате МФСО таксономията към съответните позиции във финансовите отчети.

За осигуряване на бързо и лесно опериране на XBRL Tagger се поддържа конвертиране на всички MS Word, PDF, HTML или InDesign документи. След като мапирането е направено, то лесно може да бъде прехвърлено за използване в отчетите за следващи периоди.

XBRL Tagger се предлага като интегрирано приложение в Решението за изготвяне на финансови отчети и управление на оповестяванията - SmartNotes. В допълнение към XBRL маркирането, SmartNotes поддържа цялостния процес от импорт на данни от консолидационна система до готовото за печат оформление. Повече информация можете да намерите тук.

 • Самостоятелно решение
 • PDF / Word / InDesign маркиране
 • Plug & Play
 • Всички таксономии и езици
 • Автоматично маркиране и мапиране, благодарение на изкуствен интелект
 • Експорт съгласно корпоративен дизайн

Управление на оповест­яванията със SmartNotes:
Цялостен процес по изготвяне на ESEF годишен отчет

Нашето Решение за управление на оповестяванията (Disclosure Management) повишава ефективността при създаването на годишни отчети и iXBRL отчети и ви помага да внедрите ESEF съвместима отчетност. XBRL Tagger може да бъде интегриран в SmartNotes. В допълнение към XBRL отчета, SmartNotes поддържа цялостния процес от импорт на данни от консолидационна система до готовото за печат оформление.

В същото време нашият софтуер за ESEF репортинг предлага многообразие от допълнителни функции за подпомагане на професионалната работа на вашите служители и за елиминиране на дейностите без добавена стойност. Например промените във входящите данни водят до актуализация на свързаното съдържание в таблиците, в основния текст и във всички езикови версии на годишните ви отчети.

С нашата вградена концепция за потребителски роли и пълна одитна история, вие получавате сигурност при регистриране на промените, отговарящи на изискванията ви. В допълнение импортнатите стойности, корекциите на закръгления, създадените маркирания и текстове се запазват за следващ период. Освен с ESEF формат разполагате и с други изходни формати, като например готови за печат Word, PDF, Excel, InDesign, XBRL или iXBRL.

Цялостен процес
Цялостен процес
Гъвкави интерфейси
Гъвкави интерфейси
Готово за печат оформление
Интегриран XBRL процесор
Интегриран XBRL процесор
Единен стил на отчетите
Единен стил на отчетите
Пълно одитно проследяване
Пълно одитно проследяване
Концепция за одобрения и многоезичност
Концепция за одобре­ния и много­езичност
Формати­ране на стойности
Формати­ране на стойности

AMANA софтуер за вашата ESEF годишна отчетност

Независимо какъв е форматът на документа и дали използвате вграден или самостоятелен вариант: Нашият интегриран и сертифициран XBRL софтуер ви гарантира валиден годишен отчет в iXBRL формат.

Самостоятелният XBRL Tagger може да разпознава всеки формат на данни и да обработва всички таксономии. Не е необходим проект за внедряване, нито инсталация. XBRL Tagger може да бъде интегриран и в решението за управление на оповестяванията - SmartNotes. В допълнение към тагването, в SmartNotes е налице цялостен процес, от първия импорт на данни от консолидационна система до оформлението на отчета във формат за печат и публикуване.

  XBRL Tagger Smart­Notes
  Desk­top Client/­Server
Брой потребители, работещи по един отчет едновременно 1
XBRL функцио­налности    
Сертифи­циран (i)XBRL процесор x x
Разши­рения на таксоно­мията x x
Microsoft Word маркиране x x
PDF | HTML | InDesign маркиране x  
Автома­тично маркиране на база Изкуствен интелект x x
Готов за публику­ване на web-страница x x
Пренасяне на XBRL марки­рането в следващи отчети x x
Функцио­налност за управле­ние на оповестя­ванията    
Поддръжка за много­езични отчети, включително форматиране на стойности x x
Интегриран чек-лист за оповест­яванията x x
Упра­вление на съдържа­нието с Microsoft Office   x
Прехвърляне на отчети в следващи периоди (стойности, ръчни корекции, бележки и коментари)   x
Различни изходни формати (Word, Excel, PowerPoint, HTML, XBRL, iXBRL, InDesign, eBanz)   x
Директна връзка и автоматично актуали­зиране на стойности от основни системи (например SAP, HFM, LucaNet, ...)   x
Индиви­дуална концепция на работния процес   x
Роботи­зирано оформ­ление за автоматично генериране на отчети, готови за печат   x
Детайлна система за контрол на достъпа и пълен одит на действията   x

Сравнете XBRL Tagger и SmartNotes – открийте правилното решение за вашата компания.

Проверете и валидирайте ESEF и iXBRL отчетите с AMANA XBRL Auditor

Новият регламент, свързан с ESEF отчетите задължава компаниите, регистрирани на фондова борса, да публикуват своите годишни финансови отчети в iXBRL формат. В много страни от ЕС отчетите в ESEF формат, освен това трябва да бъдат одитирани или поне прегледани.

Основното предизвикателство при одитирането на iXBRL отчетите е техническото валидиране, проверката на маркерите (таговете), избрани от съставителя на отчета и сравнението на традиционния формат (PDF) с новия iXBRL формат. Одитът на iXBRL отчетите изисква нови познания от одиторите и може да се извърши само с подходящ сертифициран XBRL софтуер.

AMANA XBRL Auditor е разработен въз основа на дългогодишния ни опит със стотици XBRL проекти, софтуерът е с ясен фокус върху прегледа и одита на iXBRL отчети, съгласно регламента за ESEF.

AMANA XBRL Auditor ви помага при:

 • автоматизиране на техническата проверка, в съответствие с правилата за валидиране на ESMA
 • проверка целостта на машинно четимия и човешки четимия документ
 • поддържа списъци с контроли за проверка
 • контрол на версиите, чрез сравняване и проследяване на промените между версиите
 • комуникация с клиенти с коментари
 • принцип на четирите очи и функция за преглед

Общият подход позволява на одитора да зареди всеки iXBRL отчет, без значение кой инструмент е бил използван за създаването му. Машинно четимият набор от данни се валидира веднага и се визуализира, за да може да се сравни с „четимия от човек“ XHTML. Проверката за съответствие на отчета, както е описано в Ръководството за отчитане по ESEF и в регламента, могат да бъдат извършени и потвърдени с едно кликване на мишката без никакви технически или XBRL познания.

Това позволява на одиторите да се съсредоточат върху важното: Проверката на действителните XBRL тагове и позициите в отчетите, разширенията на таксономията и базата за изчисления, което изисква традиционни познания по МСФО. Маркирането на основните финансови отчети може да се проверява или коментира ред по ред от една версия спрямо друга.

Вградения контролен списък позволява пълният одит да се извършва, коментира и документира (с помощта на прикачени файлове) от множество потребители едновременно.

Автоматично и интелигентно откриване на промени в новите версии на ESEF отчета, както и сравнението на XHTML и iXBRL позволява бързо сравнение на променените отчети на клиенти, без да се налага повторна проверка на вече проверени елементи.

Може да се генерира изчерпателен отчет в Excel с всички резултати от проверката, таксономията, машинно четимия набор от данни в множество изгледи, както и документираните стъпки за проверка и коментари.

Пълно и сертифицирано ESEF и iXBRL валидиране
Пълно и сертифицирано ESEF и iXBRL валидиране
Контроли с документация и коментари
Контроли с документация и коментари
Визуализация на отчета и таговете, разширения на таксономията
Визуализация на отчета и таговете, разширения на таксономията
Преглед на iXBRL отчет в режим само за четене
Преглед на iXBRL отчет в режим само за четене
Експорт на одиторския доклад в Excel и Word
Експорт на одиторския доклад в Excel и Word
Пълен отчет в Excel
Пълен отчет в Excel
Контрол на версиите
Контрол на версиите
Проверка на таговете ред по ред
Проверка на таговете ред по ред

Функционалности на AMANA XBRL Auditor

 • Plug & Play решение, инсталира се на Windows компютър, не изисква IT поддръжка или сървър
 • Налично API за нуждите на автоматизация на процесите
 • Формати на отчети, които могат да се обработват
 • Работи с компресирани ZIP файлове на отчетите, включително и разширения на таксономията
 • Работи с iXBRL/XHTML отчети
 • Работи с XBRL файлове
 • Работи с всяка таксономия
 • Предварително зареждане на ESEF таксономия
 • Сертифициран валидатор от XBRL International:
 • Core (XBRL 2.1 & Dimensions 1.0)
 • Inline XBRL 1.1
 • Table Linkbase 1.0
 • Extensible Enumerations 1.0 & 2.0
 • Formula 1.0
 • Регистър на единиците
 • Ръководство за ESEF отчетност и RTS проверки (одобрен пакет от ESMA за съответствие)
 • Персонализирани правила за проверка и елементи от контролния списък
 • Запазване на версиите на ESEF отчетите, изпратени към клиентите
 • XBRL сравнение и визуализиране на разликите в маркирането на два отчета
 • Възможност за сравняване на целия XHTML документ и визуализиране на разликите в track-changes (сходно на MS Word)
 • Преглед на XBRL данните въз основа на разширената таксономия, който включва представяне, изчисления и дефиниции
 • Изглед на XBRL таблиците за таблиците с дименсии (Отчет за промените в собствения капитал)
 • iXBRL Viewer за визуализиране на тагове в XHTML документа
 • Показване на резултатите от проверката на всяка стойност
 • Преглед на скритите стойности
 • Проверка идентичността на отчитащият се субект
 • Контролен списък за проверка, включващ автоматични, полуавтоматични и ръчни елементи
 • Документиране на одитните проверки с коментари и прикачени файлове за всеки елемент от контролния списък
 • Статус на работния процес на всяка стъпка, включително одитна история (кой/кога)
 • Одобрение на принципа на "Четирите очи" от различни потребители
 • Маркиране и свързване на всяка позиция и всяка стойност
 • Пренасяне на елементите от контролния списък и резултатите от проверката в новите версии на отчета, като на проверка подлежат само новите данни
 • Автоматично откриване на промените и изчисляване контролни суми във файловете
 • Изкуствен интелект подпомага сравнението на маркираните сходни групи (от 2021)
 • Експорт в Excel на XBRL данните и табличните данни, включително представяне, изчисление и дефиниция
 • Отчети в Excel в табличен вид на дименсионалните таблици
 • Експорт на пълен контролен списък от проверката, в т. ч. коментари, времеви маркери и др.
 • Персонализируемо одиторско мнение в Word
 • Експорт в Excel на резултатите от проверката

Уeби­hapи­

ESEF Textblock-Tagging - Lessons Learned

In our webinar, the experiences from the first year of ESEF implementation will be presented, especially regarding text block tagging. In addition to the technical requirements, we will also discuss practical examples in our intelligent software solution SmartNotes.

Referents: Nina Schüller and Philipp Stampfuss

ESG Reporting with AMANA: Automated Data Flow and integrated XBRL Tagging

The European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)has published an XBRL Taxonomy draft, which represents the European Sustainability Reporting Standard (ESRS) and can be used for digital tagging of ESG reports. The taxonomy is to be considered as a working draft (“Proof-of-Concept”) and implements only a small but important part of the Environmental Climate Change standard E1.

Thanks to its certified and generic implementation, AMANA based tagging solutions, like the XBRL Tagger or SmartNotes, can simply load the ESRS XBRL taxonomy for tagging right away. By using direct data interfaces for different ESG data collection and calculation software solutions, combined financial and ESG reporting is enabled quick and easy. The tagging tools allow you to load and tag multiple XBRL taxonomies at the same time, e.g., the ESEF taxonomy and EFRAG/ISSB taxonomy. AMANA XBRL tagging solutions are used by more than 1000 entities across the EU already.

Referent: Richard Bössen

How to create an ESEF reporting in no time - Plug & Play with the AMANA XBRL Tagger

In our webinar, we will present our solution outlining the simple handling of report produc­tion and the automated tagging support feature based on artificial intelli­gence (AI) developed by AMANA, which signi­ficantly simplifies the creation of ESEF reports.

Referents: Nina Schüller and Janis Steinmann

The most common issues, challenges and solutions in ESEF reporting

In many countries the new ESEF regulation becomes mandatory for the first time for the annual reports of 2021. With a wealth of experience from more than 200 reports tagged in year one, we would like to make you aware of the most important challenges of ESEF for the coming report, how to solve them and the changes that happened to ESEF during the current year.

AMANA has been developing Disclosure Management and XBRL software for more than 10 years. Our XBRL engine is used by hundreds of companies across Europe to generate and process thousands of XBRL reports every year. With more than 600 customers and partners across Europe and more than 200 successfully submitted ESEF filings, we already have a lot of practical experience in working with ESEF.

Learn from our ESEF and XBRL experts what the biggest challenges are in creating annual reports and how you can solve them with our software solutions.

Referents: Nina Schüller, Dr. Philipp Stampfuss (AMANA) and Okan Zengi (Deloitte)

Disclosure Management SmartNotes: End-to-end process to the annual report

Our Disclosure Management SmartNotes increases the effi­ciency in the creation of annual reports and iXBRL reports and helps you to imple­ment the ESEF require­ments. You work with SmartNotes from the first data import, through the input of corrections, to the publication of the annual report in a print-ready layout without media discon­tinuity. Our Disclosure Management System relieves you of the manual work steps so that you can concen­trate on essential content.

Referents: Björn Bielesch and Nina Schüller

Контакти
What is the sum of 6 and 7?

Политиката за поверителност можете да прочетете тук.

Нашите клиентски проекти

ARKK solutions

"Arkk използва AMANA софтуер, за да предложи аутсорсинг услуга за iXBRL конвертиране. Софтуерът е лесен и интуитивен за използване, както за потребителя, така и за проверяващия. Екипът на AMANA беше много отзивчив към интегрирането на обратна връзка в софтуера и беше чудесно да работя с вас. Имахме отлична обратна връзка от редица наши клиенти за iXBRL, особено за лесния преглед."
Джени Химсли
финансовдиректор
Arkk solutions

CtrlPrint

"Успешно интегрирахме AMANA XBRL Tagger, сертифицирано XBRL решение в CTRLPRINT, за да дадем на нашите корпоративни потребители ефективен и бърз начин да подготвят финансовия си отчет по съвместим с ESEF начин. В нашата XBRL сесия през декември 2019 г. 30 публични компании успяха да маркират в голяма степен годишните си отчети за предходната година и създадоха iXBRL отчети като перфектна основа за отчета за 2020 г., който напълно отговаря на изискванията на ESMA. Нашите клиенти, които като цяло не са запознати с XBRL, бяха впечатлени от удобната за потребителя функционалност на AMANA XBRL Tagger и начинa, по който ESEF/XBRL се превръща в нещо познато. Убедени сме, че той е идеалното допълнение към ползваните от нас репортинг инструменти."
Карл Магнус Вестерберг
CtrlPrint
DAX-listed
companies using
AMANA
Anteil AMANA Kunden am DAX
FAZ Top 500
corporates using
AMANA
Anteile AMANA Kunden am FAZ100

Демонстрация на живо за нашето решение ESEF:
Моля, попълнете следния формуляр и ние ще се свържем с вас възможно най-скоро.

Please add 3 and 7.

Политиката за поверителност можете да прочетете тук.